Okresowe

29.08
2017

I półrocze 2017

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport finansowy za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku wraz z raportami niezależnego biegłego rewidenta z przeglądów skróconego śródrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513