Bieżące

25.04
2018

Raport 9/2018

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, zgodnie z którą postanowiło przeznaczyć:

  • zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 7.575.694,46 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy) w całości oraz
  • kwotę 20.204.037,70 (dwadzieścia milionów dwieście cztery tysiące trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) pochodzącą z zysków z lat ubiegłych Spółki

na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję, w łącznej wysokości 27.779.732,16 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i szesnaście groszy), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynosi 28 855 224, przy czym na dzień dywidendy liczba akcji będzie przewidywalnie wynosiła 28 937 221, co jest związane z będącą w toku procedurą rejestracji akcji objętych w ramach programu opcji menedżerskich obowiązującego w Spółce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło wyznaczyć dzień dywidendy na 10 lipca 2018 roku, a  dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2018 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 11) oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513