Bieżące

24.02
2020

Raport 7/2020

Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku

 

Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta - Wirtualna Polska Media S.A. wyniku kontroli celno-skarbowej dotyczącej roku 2016 prowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego

 
 

 

Podstawa prawna:

               
 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 
 

Treść raportu:

                 
 

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2020 r. powziął wiadomość o otrzymaniu w dniu 24 lutego 2020 r. przez spółkę zależną Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie („WPM”) wyniku kontroli celno-skarbowej ("Wynik Kontroli") prowadzonej w WPM przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie („Naczelnik MUCS”). Przedmiotowa kontrola obejmowała swoim zakresem badanie przestrzegania przez WPM przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2016.  W otrzymanym przez WPM Wyniku Kontroli Naczelnik MUCS uznał, iż WPM nieprawidłowo rozpoznała koszty podatkowe związane z nabyciem Wirtualna Polska S.A. przez o2 sp. z o.o. (poprzednika prawnego WPM). Podkreślić należy przy tym, iż Naczelnik MUCS nie zakwestionował zasadności rozpoznania kosztów podatkowych, lecz ich wysokość.

Naczelnik MUCS dokonał odmiennej od WPM interpretacji przepisów podatkowych. W konsekwencji, zdaniem Naczelnika MUCS, WPM nie przysługiwało prawo do rozpoznania w pełnej wysokości kosztów podatkowych związanych z transakcją na udziałach.

W przypadku wydania przez Naczelnika MUCS niekorzystnej dla WPM decyzji, zgodnej z Wynikiem Kontroli, WPM wystąpi na drogę sądową w obronie swojego stanowiska. WPM szacuje maksymalny możliwy negatywny wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej w wysokości 61,3 mln PLN (odwrócenie rozpoznania historycznie utworzonego aktywa podatkowego oraz wpływu na bieżący podatek 2016). Z powyższej kwoty WPM w latach 2016-2019 rozliczyła w bieżącym podatku dochodowym 42,1 mln PLN. Wskazane kwoty nie zawierają potencjalnych odsetek, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego oszacowano na kwotę 1,3 mln PLN. Spółka wraz z doradcami analizuje sposób i moment odzwierciedlenia Wyniku Kontroli w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

WPM nie zgadza się z ustaleniami przedstawionymi w Wyniku Kontroli, posiada indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów oraz opinie renomowanych firm doradztwa podatkowego potwierdzające jej stanowisko. WPM nie zamierza dokonywać korekty złożonych deklaracji podatkowych, a w przypadku otrzymania niekorzystnej decyzji podatkowej będzie korzystać z przysługujących jej środków odwoławczych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/7

 
                     

                                                

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Świderski - Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka - Członek Zarządu ds. Finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513