Bieżące

11.04
2018

Raport 7/2018

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 kwietnia  2018 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) w dniu 11 kwietnia 2018 r. dokonał wpisu zmian w kapitale zakładowym Spółki związanych ze:

  • zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.441.786,35 zł do kwoty 1.442.761,20  zł,
  • zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 11.285 akcji serii D,
  • zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 8.212 akcji serii F.

Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Przedmiotowe zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego nastąpiły w  związku z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A oraz dopuszczeniem do obrotu i wydaniem podmiotom uprawnionym (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) przez Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 15 grudnia 2017 roku 11.285 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz 8.212 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2016 r., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 68/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku i 70/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z przedmiotowym wpisem kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.442.761,20 zł i dzieli się na 28.855.224 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.144.933 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

  • 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
  • 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 551.805 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 50.637 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513