Bieżące

27.11
2017

Raport 68/2017

Raport bieżący nr 68/2017 z dnia 27 listopada 2017

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o podjęciu w dniu 27 listopada 2017 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwały nr 808/17 o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych 19.497 (dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

  1. 11.285 (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji serii D, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2016 r.,
  2. 8.212 (osiem tysięcy dwieście dwanaście) akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  5 marca 2015 r. oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2016 r.

oraz oznaczeniu Akcji Spółki kodem PLWRTPL00027, pod warunkiem wprowadzenia tych Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki  oznaczone kodem  PLWRTPL00027, z zastrzeżeniem kolejnych akapitów.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich Akcji, które zostały wskazane powyżej, zarejestrowanie pod kodem PLWRTPL00027 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

Przedmiotowe akcje serii D i F zostały objęte w wykonaniu praw z nabytych w drodze oferty prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki uprawniających do obejmowania akcji, na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu Spółki oraz  uchwały nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii F, skierowanej wyłącznie do uprawnionych pracowników i współpracowników Spółki w ramach Programu Opcji Menadżerskich, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Świderski - Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka - Członek Zarządu ds. Finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513