Bieżące

22.11
2017

Raport 66/2017

Raport bieżący nr 66/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada  2017 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) w dniu 22 listopada 2017 r. dokonał na wniosek Spółki korekty wpisu struktury kapitału zakładowego Spółki przez KRS  z dnia 13 września 2017r., o którym to wpisie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 59/2017 z dnia 13 września 2017r. W związku z dokonaną korektą,  dokonano prawidłowo wpisu:

  • 526.841  akcji serii D (w miejsce błędnie wpisanych 100.223 akcji tej serii),
  • 30.129 akcji serii F (w miejsce błędnie wpisanych 10.905  akcji tej serii).

Wartość kapitału zakładowego wpisana w KRS nie została zmieniona i wynosi 1.440.487,60 złotych.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że szczegółowe informacje związane z wpisem zmian w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki znajdują się w raporcie bieżącym nr 59/2017 z dnia 13 września 2017r.

***

Nadto Spółka podkreśla ponownie, iż ww. wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Natomiast w  związku z rejestracją, dopuszczeniem do obrotu i wydaniem podmiotom uprawnionym (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) w dniu 31 sierpnia 2017 roku 13.679 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 12.296 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 57/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku i 58/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku, na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.441.786,35 zł i dzieli się na 28.835.727 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.125.436 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

  • 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
  • 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 540.520 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 42.425 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wskazane wyżej zmiany w kapitale zakładowym oczekują na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym wpis w KRS będzie miał jedynie charakter deklaratywny.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513