Bieżące

31.01
2020

Raport 6/2020

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 30 stycznia 2020 r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") w dniu 31 stycznia 2020 r., na podstawie oświadczenia KDPW nr 1205/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (raport bieżący Spółki nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.) oraz uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) nr 67/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. (raport bieżący Spółki nr 5/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.), nastąpiła rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu przez GPW:

  1. 4.102 (cztery tysiące sto dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu Spółki;
  2. 6.385 (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii F.

W związku z powyższym na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z łącznie 10.487 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 4.102 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł i 6.385 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 524,35 zł, tj. z kwoty 1.450.591,30 zł do kwoty 1.451.115,65 zł.

Przedmiotowe akcje serii D i F zostały objęte w wykonaniu praw z nabytych w drodze oferty prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki przez uprawnionych pracowników i współpracowników Spółki w ramach Programu Opcji Menadżerskich, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Po rejestracji, dopuszczeniu do obrotu i wydaniu ww. akcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.451.115,65 zł i dzieli się na 29.022.313 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.312.022 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

  • 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
  • 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 646.322 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 123.209 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi: 40.312.022.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 pkt 8 i §17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Świderski - Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka - Członek Zarządu ds. Finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513