Bieżące

04.04
2018

Raport 6/2018

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"),w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, informuje, iż powziął informację, iż w dniu 4 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia:

  • zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 7.575.694,46 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy) w całości oraz
  • kwoty 20.204.037,70 zł (dwadzieścia milionów dwieście cztery tysiące trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) pochodzącej z zysków z lat ubiegłych Spółki

na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję, w łącznej wysokości 27.779.732,16 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i szesnaście groszy), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie także wniosek Zarządu o uchwalenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 lipca 2018 roku i dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku.

Ostateczna decyzja dotycząca przeznaczenia zysku Spółki na wypłatę dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513