Bieżące

17.09
2017

Raport 61/2017

Raport bieżący nr 61/2017 z dnia 17 września  2017 roku

Powiadomienie o rozpoczęciu negocjacji dotyczących transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 września 2017 roku, Spółka powzięła informację o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Jarosławem Mikosem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz (i) akcjonariuszami i osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Jackiem Świderskim – Prezesem Zarządu Spółki, Panem Michałem Brańskim – Członkiem Zarządu Spółki, Panem Krzysztofem Sierotą – Członkiem Zarządu Spółki i Panią Elżbietą Bujniewicz – Belka – Członkiem Zarządu ds. finansowych Spółki, a także (ii) innymi osobami związanymi stosunkiem pracy lub współpracującymi ze Spółką lub z członkami grupy kapitałowej Spółki.

 

Przedmiotem negocjacji jest zbycie wszystkich akcji Spółki należących do Pana Jarosława Mikosa (tj. 56.000 akcji) na rzecz osób wskazanych powyżej lub podmiotów z nimi powiązanych oraz innych osób związanych ze Spółką stosunkiem pracy lub współpracujących ze Spółką lub z członkami grupy kapitałowej Spółki, w zamian za umówioną cenę, przy czym intencją Stron jest aby cena, po której przeprowadzona zostanie transakcja, nie odbiegała od rynkowej ceny akcji. Potencjalni nabywcy wyrazili zainteresowanie nabyciem następującej liczby akcji:

 

 1. Pan Jacek Świderski – ok. 14 446 akcji,
 2. Pan Michał Brański – ok. 14 446 akcji;
 3. Pan Krzysztof Sierota – ok. 14 446 akcji;
 4. Pani Elżbieta Bujniewicz – Belka – ok. 1555 akcji;
 5. Pan Jerzy Dąbrówka - ok. 1555 akcji;
 6. Pan Marcin Gotkiewicz – ok. 555 akcji,
 7. Pan Dariusz Górzny – ok. 1555 akcji;
 8. Pan Grzegorz Kruk – ok. 1666 akcji;
 9. Pan Tomasz Machała – ok. 1111 akcji;
 10. Pan Artur Miernik – ok. 1555 akcji;
 11. Pani Joanna Pawlak – ok. 1555 akcji;
 12. Pan Adam Plona – ok. 1555 akcji.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że według informacji przekazanej Zarządowi przez Pana Jarosława Mikosa, zbycie akcji przez Pana Jarosława Mikosa wynika z przyczyn nie mających związku z działalnością Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 17  ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2016 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513