Bieżące

13.09
2017

Raport 59/2017

Raport bieżący nr 59/2017 z dnia 13 września 2017 r.

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2017 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) w dniu 13 września 2017 roku dokonał wpisu zmian w kapitale zakładowym Spółki związanych z:

 • zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.434.931,20 zł do kwoty 1.440.487,60 zł,
 • zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 100.223 akcji serii D,
 • zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 10.905 akcji serii F.

Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Przedmiotowe zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego nastąpiły z dniem 31 maja 2017 roku w związku z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wydaniem (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) 100.223 akcji zwykłych, na okaziciela, serii D Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz 10.905 akcji zwykłych, na okaziciela, serii F Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 43/2017 z dnia 17 maja 2017 roku i 49/2017 z dnia 26 maja 2017 roku.

 

Zgodnie z przedmiotowym wpisem kapitał zakładowy Spółki wynosi  1.440.487,60 zł. Kapitał ten dzieli się na 28.809.752 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do  40.099.461 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

 • 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
 • 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 • 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 • 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 •  526.841 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 • 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 • 30.129 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że wskutek omyłki została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego liczba akcji zwykłych na okaziciela serii D (100.223 akcji), liczba akcji zwykłych na okaziciela serii F (10.905 akcji) oraz liczba akcji wszystkich emisji (28.252.782 akcji).  Omyłka wynika z błędnego ujęcia jedynie tych akcji zwykłych na okaziciela serii D i serii F,  o które w związku z ich wprowadzeniem do obrotu nastąpiło niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.440.487,60 zł i błędnego zsumowania liczby akcji wszystkich emisji.

 

W związku z powyższym, w dniu 13 września 2017r., Spółka złożyła wniosek do Sądu o dokonanie wpisu   prawidłowych wartości liczby akcji zwykłych serii D i serii F oraz ogólnej liczby akcji wszystkich emisji.

 

O wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym skorygowanych ww. wartości Spółka poinformuje odrębnym raportem niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

***

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z rejestracją, dopuszczeniem do obrotu i wydaniem podmiotom uprawnionym (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) w dniu 31 sierpnia 2017 roku 13.679 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 12.296 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 57/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku i 58/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku, na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.441.786,35 zł i dzieli się na 28.835.727 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.125.436 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

 • 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
 • 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 • 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 • 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 • 540.520 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 • 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 • 42.425 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wskazane wyżej zmiany w kapitale zakładowym oczekują na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym wpis w KRS będzie miał jedynie charakter deklaratywny.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513