Bieżące

07.07
2017

Raport 56/2017

Raport bieżący 56/2017 z dnia 7 lipca  2017 roku

Rejestracja słownych znaków towarowych: wp.pl oraz wp przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A. w efekcie zakończenia spraw spornych z Panem Leszkiem Bogdanowiczem

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o udzieleniu przez Urząd Patentowy RP prawa ochronnego na znaki towarowe słowne wp i wp.pl („Znaki Towarowe”), w efekcie zakończenia  sporów prawnych powstałych pomiędzy jednostką zależną od Emitenta, tj.  spółką Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „GWP”) oraz Panem Leszkiem Bogdanowiczem a także podjęcia przez Urząd Patentowy RP zawieszonych postępowań administracyjnych w przedmiocie rejestracji Znaków Towarowych, o czym Emitent szczegółowo informował  w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 roku oraz w raporcie bieżącym nr 31/2015 z dnia 07 października 2015r.

W związku z wydaniem przez Urząd Patentowy RP w dniu 02.06.2017 r. decyzji udzielających prawa ochronne na Znaki Towarowe pod warunkiem dokonania opłat za okresy ochronne  liczone od daty zgłoszenia znaków towarowych oraz uiszczeniem tych opłat w dniu dzisiejszym, tj. 7 lipca 2017r., warunek udzielenia praw ochronnych na Znaki Towarowe należy uznać za  spełniony.

Jednocześnie, w dniu wczorajszym upłynął termin do złożenia skargi na przedmiotowe decyzje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w związku z czym decyzje te nie podlegają zaskarżeniu w procesie sądowoadministracyjnym w trybie zwyczajnym.

Podstawa prawna: art. 17  ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2016 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513