Bieżące

29.03
2018

Raport 5/2018

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 kwietnia 2018 r. o godz.  10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd:
  1. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
  2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017;
  3. wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.
 6. Rozpatrzenie:
 1. Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 1. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
 2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia  2017;
 3. wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 roku oraz zysków z lat ubiegłych Spółki;
 1. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017;
 2. Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2017.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku.
 3. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umów o zarządzanie pomiędzy Spółką oraz jej spółkami zależnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że treść proponowanych zmian Statutu Spółki wraz z jego dotychczas obowiązującymi postanowieniami została zamieszczona w pkt 9 ogłoszenia. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki zostaje przekazany do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513