Bieżące

29.03
2018

Raport 4/2018

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. o przeznaczenie:

  • zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 7.575.694,46 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy) w całości oraz
  • kwoty 20.204.037,70 zł (dwadzieścia milionów dwieście cztery tysiące trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) pochodzącej z zysków z lat ubiegłych Spółki

na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję, w łącznej wysokości 27.779.732,16 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i szesnaście groszy), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki wniósł o uchwalenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 lipca 2018 roku i dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku.

Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką Dywidendową Spółki przyjętą w dniu 20 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 złoty na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Zarząd Spółki rekomendując wypłatę dywidendy bierze pod uwagę istotne czynniki, w tym w szczególności:

  • bieżącą sytuację finansową Grupy Kapitałowej Spółki,
  • plany inwestycyjne Grupy Kapitałowej Spółki,
  • potencjalne cele akwizycyjne spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki,
  • przewidywany poziom wolnych środków pieniężnych w Spółce w roku obrotowym, w którym przypada płatność dywidendy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedmiotowy wniosek zostaje przedstawiony do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki oraz rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513