Bieżące

12.04
2017

Raport 35/2017

Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki - East Capital o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki kandydatury Pana Aleksandra Wilewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką

Jednocześnie, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy ww. kandydata oraz treść złożonego przez niego oświadczenia.

Aleksander Wilewski

Pan Aleksander Wilewski jest polsko-szwedzkim przedsiębiorcą, który wprowadził na rynek wiele pionierskich spółek w tym m.in.: Explorica, Clickad, Guldbrev, Streetcom i Total Fitness. Pan Aleksander Wilewski posiada szerokie i znaczące doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych rodzajów działalności gospodarczej, które doprowadza do operacyjnej efektywności i sukcesu finansowego. Jest założycielem Clickad - jednej z czołowych spółek zajmujących się digital marketingiem, sprzedanej firmie private equity 3TS, gdzie Pan Aleksander Wilewski pozostaje w zarządzie spółki. W trakcie pełnienia przez niego funkcji Dyrektora Marketingu i Operacji w Explorica w Stanach Zjednoczonych, a przed okresem pełnienia funkcji członka zarządu w tej spółce, jego strategiczne i operacyjne inicjatywy doprowadziły do wygenerowania zysków w wysokości 80m dolarów. Ostatnio Pan Aleksander Wilewski jako współzałożyciel założył w Szwecji firmę Guldbrev – szybko rozwijającą się spółkę z segmentu e-commerce. Pan Aleksander Wilewski studiował na sztokholmskim Uniwersytecie Ekonomicznym ze specjalizacją rachunkowość i finanse. Biegle posługuje się językiem szwedzkim, polskim i angielskim. Obecnie Pan Aleksander Wilewski jest członkiem zarządu Guldbrev, Total Fitness i Egain Systems.

Zarząd Spółki informuje, iż Pan Aleksander Wilewski wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył wobec Spółki oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką oraz nie są mu znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także, iż posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513