Bieżące

04.04
2017

Raport 34/2017

Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"),w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, informuje, iż powziął informację, iż w dniu 3 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia:

  • zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 4.608.494,96 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) w całości oraz
  • kwoty 27.084.489,44 (dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze) pochodzącej z zysków z lat ubiegłych Spółki

na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) na jedną akcję, w łącznej wysokości 31.692.984,40 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie także wniosek Zarządu o uchwalenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 lipca 2017 roku i dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2017 roku.

Ostateczna decyzja dotycząca przeznaczenia zysku Spółki na wypłatę dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513