Bieżące

21.01
2020

Raport 3/2020

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

  1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 12 marca 2020 roku;
  2. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
  • za I kwartał 2020 roku w dniu 26 maja 2020 roku,
  • za III kwartał 2020 roku w dniu 17 listopada 2020 roku.

Zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), raport kwartalny za drugi kwartał 2020 roku nie będzie publikowany.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz informację finansową, o której mowa w §62 ust.1 Rozporządzenia.

  1. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 25 sierpnia 2020 roku.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Wirtualna Polska Holding SA zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu,

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513