Bieżące

29.10
2018

Raport 23/2018

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 października  2018 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) w dniu 22 października 2018 r. dokonał wpisu zmian w kapitale zakładowym Spółki związanych ze:

 • zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.442.761,20 zł do kwoty 1.445.199,00 zł,
 • zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 30.836 akcji serii D,
 • zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 17.920 akcji serii F.

Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Przedmiotowe zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego nastąpiły w związku z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A oraz dopuszczeniem do obrotu i wydaniem podmiotom uprawnionym (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) przez Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 29 czerwca 2018 roku 30.836 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz 17.920 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2016 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z przedmiotowym wpisem kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.445.199,00 zł i dzieli się na 28.903.980 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.193.689 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

 • 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
 • 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 • 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 • 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 • 582.641 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 • 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 • 68.557 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

***

Jednocześnie  Spółka informuje, iż na dzień publikacji niniejszego raportu, w  związku z rejestracją, dopuszczeniem do obrotu i wydaniem podmiotom uprawnionym (zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych) w dniu 19 września 2018 roku 13.899 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 23.377 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 19 września 2018 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.447.062,80 zł i dzieli się na 28.941.256 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.230.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:

 • 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
 • 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 • 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 • 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 • 596.540 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 • 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 • 91.934 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wskazane wyżej zmiany w kapitale zakładowym oczekują na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym wpis w KRS będzie miał jedynie charakter deklaratywny.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513