Bieżące

23.06
2015

Raport 23/2015

Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2015 r..

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia pkt 8 przyjętego porządku obrad.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 7) i 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513