Bieżące

29.10
2018

Raport 22/2018

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Zawarcie przez Wirtualna Polska Holding S.A. i spółki zależne umowy zmieniającej do umowy kredytów z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w celu pozyskania dodatkowego finansowania

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR, art. 17 ust. 4 MAR

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 października 2018 r. Emitent wraz ze spółkami zależnymi, tj. Wirtualna Polska Media S.A.– jako kredytobiorcą, Money.pl sp. z o.o., Wakacje.pl S.A., Nocowanie.pl sp. z o.o. – jako poręczycielami zawarła umowę zmieniającą („Umowa Zmieniająca”) do umowy kredytów z dnia 12 grudnia 2017 r. zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą, organizatorem finansowania, agentem oraz agentem zabezpieczeń i ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach jako kredytodawcą oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie jako kredytodawca, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 69/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

Na podstawie Umowy Zmieniającej zwiększona zostanie wartość Transzy Kredytu CAPEX o kwotę 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych, a Emitent przystąpi do umowy kredytów w charakterze jedynego kredytobiorcy uprawnionego do dalszego wykorzystywania całości dostępnej Transzy Kredytu CAPEX.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że w dniu 27 września 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji z bankami kredytującymi.

„Zarząd spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 września 2018 r. rozpoczął  negocjacje z bankami mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A i ING Bank S.A. („Kredytodawcy”), w celu pozyskania dodatkowego finansowania wydatków inwestycyjnych i akwizycji w ramach umowy kredytów z dnia 12 grudnia 2017 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 69/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 oraz art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu,

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. Finansowych

 

 

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513