Bieżące

22.06
2015

Raport 22/2015

Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
 
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 27 maja 2015 r. zawierającego projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2015 r., niniejszym informuje, iż w dniu 22 czerwca 2015 r. otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” o zamiarze zgłoszenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki kandydatury Pana Mariusza Jarzębowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką
 
Jednocześnie, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy ww. kandydata oraz treść złożonego przez niego oświadczenia.
 
Mariusz Jarzębowski
Pan Mariusz Jarzębowski pracował w przemyśle nowych technologii w Stanach Zjednoczonych, Austrii i Niemczech. Przed powrotem do Europy, Mariusz Jarzębowski pracował w Dolinie Krzemowej w NeXT i Apple, kierowanych przez Steve'a Jobsa. W Polsce zaangażowany był w nowe przedsięwzięcia. Mariusz Jarzębowski pracował również w funduszu inwestycyjnym, gdzie kontynuował prace nad rozwojem nowych przedsięwzięć oraz zasiadał w ich Radach Nadzorczych i Doradczych. W Microsoft, jako specjalista do spraw strategii konkurencji i nowych rynków, Mariusz Jarzębowski pomagał firmom kreować nowe źródła wzrostu i uczyć się od start-upów. Założyciel i właściciel firmy doradczej i Doradca ds. Technologii w demosEUROPA—Centrum Strategii Europejskiej. Ukończył studia magisterskie oraz MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (we współpracy z London Business School). 
 
Zarząd Spółki informuje, iż Pan Mariusz Jarzębowski wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył wobec Spółki oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką oraz nie są mu znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Świderski – Prezes Zarządu
Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki
 
lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513