Bieżące

09.03
2018

Raport 2/2018

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 9 marca 2018 r.

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: art. 70 pkt . 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 marca 2018 roku  Spółka otrzymała od AVIVA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust.2 pkt 1 ppkt.a i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”).  Aviva OFE, w związku z transakcją nabycia akcji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie zawartą w dniu 2 marca 2018 r., zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji, na dzień 5 marca 2018 roku Aviva OFE posiadał 1.955.088 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,78% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.955.088 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,87% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji, na dzień 6 marca 2018 roku Aviva OFE posiadał 2.033.159 sztuk akcji Spółki, stanowiących 7,05% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2.033.159 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513