Bieżące

15.06
2015

Raport 21/2015

Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał zgłoszonych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż uchwałą z dnia 15 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku zgłoszone przez Zarząd oraz uprawnionego akcjonariusza – European Media Holding S.à.r.l z siedzibą w Luksemburgu.

 

Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 27 maja 2015 roku raportem bieżącym nr 16/2015 oraz dnia 15 czerwca 2015 roku raportem bieżącym nr 20/2015.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513