Bieżące

15.06
2015

Raport 20/2015

Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. zwołane na 23 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding  S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 czerwca 2015 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki -  European Media Holding S.à.r.l z siedzibą w Luksemburgu posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego Spółki, projekty uchwał do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 23 czerwca 2015 roku, których treść w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości.

Jednocześnie, w związku ze zgłoszoną przez ww. akcjonariusza propozycją kandydatur Pani Magdaleny Magnuszewskiej oraz Pana Krzysztofa Krawczyka na członków Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe ww. kandydatów oraz treść złożonych przez nich oświadczeń.

 

Magdalena Magnuszewska

Pani Magdalena Magnuszewska rozpoczęła karierę zawodowa w 2003 roku w departamencie Bankowości Korporacyjnej BZ WBK S.A. Swoją współpracę z Innova rozpoczęła w 2004 roku zdobywając doświadczenie kolejno na stanowiskach Analityka, Associate, Dyrektora, a począwszy od 2011 roku na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.  Magdalena Magnuszewska ma ponad 10-letnie doświadczenie na rynku Private Equity. Podczas swojej kariery zawodowej brała udział w wielu procesach M&A, jest również zaangażowana w nadzór nad spółkami portfelowymi Innova Capital.

Magdalena Magnuszewska prowadzi jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwa „Magdalena Magnuszewska” w ramach której doradza na rzecz funduszu Innova Capital.

Magdalena Magnuszewska ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Posiada tytuł magistra finansów i bankowości.

Zarząd Spółki informuje, iż Pani Magdalena Magnuszewska wyraziła zgodę na kandydowanie oraz złożyła wobec Spółki oświadczenie, iż nie są jej znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Krzysztof Krawczyk 

Pan Krzysztof Krawczyk rozpoczął karierę zawodową w 1997 r. w The Daiwa Institute of Research Group, gdzie do 1998 r. pracował jako analityk. W 1998 r. podjął współpracę jako analityk z Pioneer Investment Poland Sp. z o.o., którą kontynuował do końca 2000 r. na stanowisku starszego analityka. Od 2000 r. Krzysztof Krawczyk jest związany z funduszami Innova Capital. W Innova Capital pełnił kolejno funkcję: dyrektora, dyrektora zarządzającego, partnera, partnera zarządzającego oraz został wspólnikiem Innova Capital Sp. z o.o. sp. k., którym jest do dnia dzisiejszego. Ponadto od 2003 r. Krzysztof Krawczyk prowadzi działalność doradczą pod firmą K2 Consulting Krzysztof Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1999 roku z tytułem magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto w 2012 r. ukończył również Program Menedżerski na Harvard Business School w Bostonie.

Zarząd Spółki informuje, iż Pan Krzysztof Krawczyk wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył wobec Spółki oświadczenie, iż nie są mu znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513