Bieżące

15.06
2015

Raport 19/2015

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding  S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 czerwca 2015 roku otrzymał od Pana Tomasza Jacygrada - członka Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 23 czerwca 2015 roku, tj. od dnia, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513