Bieżące

08.06
2015

Raport 18/2015

Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku
 
Działania stabilizacyjne w związku z pierwszą ofertą publiczną spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
 
Podstawa prawna: Inne uregulowania
 
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, na podstawie informacji zawartych w piśmie z dnia 5 czerwca 2015 r. otrzymanym od UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, który pełnił funkcję menedżera stabilizującego zgodnie z treścią prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r. („Prospekt”) („Menedżer Stabilizujący”), że w okresie objętym stabilizacją, tj. w okresie od dnia pierwszego notowania akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tj. od dnia 7 maja 2015 r.) do zakończenia okresu stabilizacji (tj. do dnia 5 czerwca 2015 r.) nie zostały podjęte żadne działania stabilizacyjne w odniesieniu do akcji lub praw do akcji Spółki oraz, że Menedżer Stabilizujący nie nabył jakichkolwiek akcji lub praw do akcji Spółki na potrzeby stabilizacji ich kursu zgodnie z postanowieniami umowy o stabilizację w rozumieniu Prospektu („Umowa o Stabilizację”).
 
Podstawa prawna: art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Świderski – Prezes Zarządu
Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki
 
lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513