Bieżące

02.08
2019

Raport 16/2019

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Aktualizacja wyceny zobowiązania opcyjnego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („WPH”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów /Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A. oraz raportu bieżącego nr 65/2017 z dnia 18 października 2017 roku - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu warunkowego aneksu do Umowy Wspólników, zawartego w związku z planowaną inwestycją spółki zależnej oraz aktualizacji wyceny zobowiązania opcyjnego mającej istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. w IV kwartale 2017 roku, informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 roku podjęta została uchwała Zarządu WPH w sprawie aktualizacji ujętej w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WPH wyceny zobowiązania opcyjnego do nabycia pozostałych udziałów mniejszościowych w spółce zależnej Nocowanie.pl Sp. z o.o. („Nocowanie”).

Wyniki finansowe spółki Nocowanie okazały się lepsze od zakładanych, w związku z czym Zarząd WPH dokonał rewizji prognoz przyjętych do wyceny zobowiązania opcyjnego. W wyniku aktualizacji wycena zobowiązania opcyjnego zwiększona została o kwotę 11,6 miliona złotych. Kwota ta obciąży skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej WPH S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513