Bieżące

27.05
2015

Raport 16/2015

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i art. 4022 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności                  od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że treść proponowanych zmian Statutu Spółki wraz z jego dotychczas obowiązującymi postanowieniami została zamieszczona w pkt 9 ogłoszenia. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki zostaje przekazany do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

 

 

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513