Bieżące

27.05
2019

Raport 15/2019

Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 27 maja 2019 roku

Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 maja 2019 r. powziął wiadomość o rejestracji w dniu 23 maja 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2019 r..

 W załączeniu Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść zmienionych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający przedmiotowe zmiany.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513