Bieżące

02.07
2018

Raport 15/2018

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku

Rejestracja przez KRS zmian statutu Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 2 lipca 2018 r. powziął informację o rejestracji w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

W załączeniu do niniejszego raportu przekazujemy treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 pkt 1 i §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Świderski - Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka - Członek Zarządu ds. Finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513