Bieżące

26.05
2015

Raport 15/2015

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

Komunikat KDPW – Rejestracja akcji serii E spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2015 r. powziął wiadomość o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 26 maja 2015 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 318/15 z dnia 20 maja 2015 r., w dniu 27 maja 2015 r. w KDPW nastąpi rejestracja 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, które oznaczono kodem PLWRTPL00027.

Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd KDPW ww. uchwały w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513