Bieżące

22.05
2015

Raport 14/2015

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii E

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 maja 2015 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW nr 496/2015 z dnia 22 maja 2015 r., w której Zarząd GPW wyznacza na 26 maja 2015 r. dzień ostatniego notowania 3.339.744 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLWRTPL00043”.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 maja 2015 r. Spółka otrzymała od GPW uchwałę Zarządu GPW nr 497/2015 z dnia 22 maja 2015 r., w której Zarząd GPW postanawia wprowadzić z dniem 27 maja 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.339.744 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych serii E na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLWRTPL00027”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 maja 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLWRTPL00027”.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513