Bieżące

22.01
2018

Raport 1/2018

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

  1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 16 marca 2018 roku;
  2. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
  • za I kwartał 2018 roku w dniu 22 maja 2018 roku,
  • za III kwartał 2018 roku w dniu 13 listopada 2018 roku.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), raport kwartalny za drugi kwartał 2018 roku nie będzie publikowany.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia. 

  1. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Wirtualna Polska Holding S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu,

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513