Bieżące

29.06
2018

Raport 14/2018

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
27.06
2018

Raport 13/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
14.06
2018

Raport 12/2018

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
17.05
2018

Raport 11/2018

Ustalenie istotnych warunków transakcji oraz zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez spółkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
27.04
2018

Raport 10/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r.
1            9    11  12  13    43

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513