Komunikaty prasowe

15.05
2015

Wirtualna Polska Holding S.A. z 28-procentowym wzrostem przychodów w Q1 2015

Wirtualna Polska Holding (WPL) osiągnęła w pierwszym kwartale 2015 roku przychody ze sprzedaży usług na poziomie 67,5 mln złotych, co stanowi wzrost o 27,59% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. Skorygowana EBITDA wzrosła o 40,4% w porównaniu do wartości pro forma tego wskaźnika w pierwszym kwartale roku poprzedniego. Swój sukces spółka zawdzięcza zmianom wizerunkowym, inwestycjom w opiniotwórcze treści, nowej ofercie dla reklamodawców, trafnym decyzjom akwizycyjnym oraz wzorowo przeprowadzonym procesom integracji.

- W kilkanaście miesięcy od zakupu dawnej Wirtualnej Polski przeprowadziliśmy proces integracji, rozbudowy oraz zmian wizerunkowych, które doprowadziły do niemal potrojenia wartości rynkowej spółki i udowodniły, że zmiana na pozycji lidera mediów internetowych w Polsce jest możliwa. Po zakończeniu przegrupowań organizacyjnych i w trakcie odważnej przebudowy produktowej, przygotowaliśmy się do wejścia na giełdę oraz wypracowaliśmy ponadrynkowe wzrosty przychodów, którymi dzisiaj możemy się wreszcie pochwalić. – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Poniższe zestawienie przedstawia wybrane dane finansowe za okresy trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. i 31 marca 2014 r. W celu lepszego zobrazowania zmian w pierwszym kwartale 2015 i 2014 roku Zarząd zdecydował się zaprezentować wyniki finansowe proforma za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. Dane te zostały sporządzone na zasadach analogicznych do opublikowanych w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma za cały rok 2014.

 

Trzy miesiące zakończone
31 marca 2015 roku
(w tys. zł)

Trzy miesiące zakończone 
31 marca 2014 roku 
pro forma
(w tys. zł)

 

Zmiana
(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży 67 499  52 902  14 597
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 59 635  47 423  12 212
Zysk na działalności operacyjnej 10 723   (2 331) 13 054
Zysk przed opodatkowaniem 44 (6 435) 6 479
Zysk netto (710) (5 545) 4 835
EBITDA 17 775  6 055  11 720
Skorygowana EBITDA* 21 539  15 341  6 198
EBITDA za ostatnie 12 miesięcy 62 734  - -
Skorygowana EBITDA za ostatnie 12 miesięcy 90 286  - -

*Skorygowana EBITDA Grupy kalkulowana jest jako EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe obejmujące: koszty doradztwa transakcyjnego, koszty restrukturyzacji, koszty programu opcji menadżerskich, zysk ze zbycia pozostałych aktywów finansowych, wynik netto rozliczeń z transakcji barterowych oraz aktualizację i likwidację aktywów trwałych.

 

Przychody ze sprzedaży usług Spółki wzrosły w pierwszym kwartale 2015 roku o 27,59% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży pro forma pierwszego roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 25,75%. Jednocześnie skorygowana EBITDA wzrosła o 40,4% w porównaniu do wartości pro forma tego wskaźnika w pierwszym kwartale roku poprzedniego.

- Osiągnięcie takich wzrostów było możliwe dzięki połączeniu wzrostu przychodów z jednoczesnym utrzymaniem relatywnie stałej bazy kosztowej. Pozwoliło to na wykorzystanie efektu skali oraz dźwigni operacyjnej. Dzięki temu nasze rosnące przychody przełożyły się na jeszcze wyższy wzrost skorygowanej EBITDA – tłumaczy Elżbieta Bujniewicz-Belka, Członek Zarządu ds. Finansowych Wirtualna Polska Holding S.A.

W pierwszym kwartale 2015 roku EBITDA wygenerowana przez Grupę Kapitałową, która wyniosła 17 775 tys. zł, przyczyniła się do wygenerowania dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 19 191 tys. zł.

- Generowanie stabilnych przepływów pieniężnych jest cechą naszego modelu biznesowego. Jest ono możliwe dzięki wysokiej rentowności prowadzonej przez nas działalności – dodaje Elżbieta Bujniewicz-Belka.

Istotny wpływ na polepszenie wskaźników finansowych Grupy miał także relatywnie niski poziom kosztów transakcyjnych i restrukturyzacyjnych. W pierwszym kwartale 2015 roku był on o 9,1 miliona złotych poniżej wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Do analizowanych przez Zarząd Grupy wskaźników finansowych należą także skorygowana marża EBITDA oraz skorygowana marża brutto. Ich wartości uległy znacznemu polepszeniu w pierwszym kwartale 2015 roku, w porównaniu do ich wartości obliczonych na bazie danych finansowych pro forma za analogiczny okres roku poprzedniego. Było to spowodowane w głównej mierze wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz wysoką dźwignią operacyjną spółki.

 

Informacje dodatkowe dotyczące czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe:

 

Istotne akwizycje

I kwartał 2015 roku jest okresem, w którym widać efekty akwizycji, jakich Grupa Wirtualna Polska dokonała w 2014 roku. Były to transakcje przejęć innych podmiotów działających na rynku reklamy internetowej i e-commerce, w tym w zakresie generowania leadów na rynku e-commerce. Grupa nabyła akcje lub udziały w spółce Wirtualna Polska S.A., Domodi sp. z o.o. oraz Money.pl, a także zorganizowaną część przedsiębiorstwa Sportowe Fakty. Akwizycje te miały znaczący wpływ na wzrost przychodów oraz poziomu EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody Grupy za pierwszy kwartał roku 2015 wyniosły 67 499 tys. zł, w porównaniu do 28 829 tys. zł za pierwszy kwartał roku 2014. Wskaźnik EBITDA wyniósł w bieżącym okresie 17 775 tys. zł, w porównaniu do 1 120 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skorygowany wskaźnik EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe) wyniósł w analizowanym okresie 21 539 tys. zł, w porównaniu do 10 394 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zwiększenie efektywności dzięki wykorzystaniu zasobów danych Grupy

Grupa Wirtualna Polska posiada jedną z największych w Polsce baz użytkowników portali internetowych oraz największą w Polsce bazę użytkowników poczty elektronicznej.

Dostęp do dużej liczby danych o zachowaniach użytkowników (a w szczególności o treściach i usługach, z których korzystają użytkownicy) przyniósł Grupie istotny potencjał zwiększenia efektywności operacyjnej, m.in. dzięki personalizacji reklam, których efektywność zwiększa się przez wyeliminowanie reklam produktów, którymi dany użytkownik nie jest zainteresowany. Powoduje to, że Grupa może osiągać większe przychody w przypadku rozliczeń w modelu efektywnościowym.

Wszystko to powoduje, że Grupa regularnie podnosi efektywność w zakresie prowadzonych kampanii marketingowych.

Koszty finansowania związane z akwizycją Wirtualnej Polski i dalszymi akwizycjami

W związku z akwizycją spółki Wirtualna Polska SA (obecnie WP Shopping Sp. z o.o.) dokonanej 13 lutego 2014 roku oraz dalszymi akwizycjami Grupy, Grupa zawarła umowę kredytu na podstawie której Grupie zostały udzielone kredyty w łącznej kwocie do 270 milionów złotych, spośród których175 milionów złotych zostało przeznaczone na zakup spółki Wirtualna Polska, a 47,0 miliona złotych na zakup udziałów spółki Money Sp. z o.o. wraz ze spółkami od niej zależnymi. Na dzień 31 marca 2015 r. kwota zadłużenia na podstawie umowy kredytu wyniosła 211 milionów złotych.

Do dnia 8 kwietnia 2015 roku zadłużenie z umowy kredytu było oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o określoną w umowie marżę uzależnioną od wysokości stosunku zadłużenia netto Grupy do EBITDA. Ponadto, do 7 kwietnia 2015 roku GWP posiadała zawartą z Bankiem Pekao transakcję zamiany stopy procentowej (interest rate swap) w odniesieniu do kwoty 130 milionów złotych, w ramach której zmienna stopa procentowa w odniesieniu do powyższej części zadłużenia z tytułu kredytu została zamieniona na stałą stopę oprocentowania.

W dniu 24 marca 2015 r. Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o. wypowiedziała dotychczasową umowę kredytową zawartą 12 grudnia 2013 r. z Bankiem Pekao  i ING Bank Śląski. W związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy Grupa była zobowiązana zapłacić prowizję z tytułu wcześniejsze spłaty w wysokości 1.996 tys. zł. Koszty finansowe z tego tytułu zostały rozpoznane w okresie zakończonym 31 marca 2015 r.

W kosztach finansowych pierwszego kwartału 2015 roku zostało również rozpoznane 4.205 tys. zł z tytułu opłat wstępnych poniesionych przy uruchomieniu starego kredytu, które miały być rozliczane w czasie przez cały okres kredytowania poprzez rozliczanie odsetek od kredytu stawką efektywną.

W pierwszym kwartale roku 2015 koszty z tytułu odsetek Grupy, które w przeważającej części wynikały z odsetek dotyczących kredytu zaciągniętego na podstawie umowy kredytu, wyniosły 10 781 tys. zł.

W dniu 24 marca 2015 r. Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o. oraz mBank SA i ING Bank Śląski SA zawarły umowę kredytu na refinansowanie bieżącego zadłużenia, finansowanie wydatków inwestycyjnych i akwizycji oraz kredytu w rachunku, na podstawie której udzieliły one spółce Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o. kredytów w łącznej kwocie do 279,5 mln złotych.

 

Kontakt dla mediów:

Point of View Business Communications Consultancy

Marta Marczak , tel. 695 602 099

Urszula Kułak uk, tel. 693 521 533

Grupa Wirtualna Polska

Katarzyna Halicka , tel. 502 707 138

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513