Komunikaty prasowe

24.04
2015

Wirtualna Polska Holding S.A. publikuje ostateczną cenę i liczbę akcji

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

 

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych

oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

 

W dniu 23 kwietnia 2015 r., Spółka i Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym Księgę Popytu ustalili Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych na 32 (słownie: trzydzieści dwa) PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Akcjonariusz Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym Księgę Popytu ustalili w dniu 23 kwietnia 2015 r.:

1) ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie na 9.192.378 (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) Akcji Oferowanych; w tym:

  • ostateczną liczbę Nowych Akcji oferowanych przez Spółkę w Ofercie na 3.339.744 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) Nowe Akcje;
  • ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego w Ofercie na 5.852.634 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) Akcje Sprzedawane.

Spółka informuje także, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. Spółka i Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym Księgę Popytu ustalili ostateczną liczbę Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów na:

1)  1.378.857 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych;

2)    7.813.521 (słownie: siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Ww. Oferta pozwoli Spółce, po uwzględnieniu przewidywanych kosztów Oferty, osiągnąć oczekiwane wcześniej wpływy netto z emisji Nowych Akcji w wysokości 100 mln zł.

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie w rozdziale „Warunki Oferty” Inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji zawartych w niniejszym dokumencie mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej, składając, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji, tj. do dnia 28 kwietnia 2015 r., odpowiednie oświadczenie w tym zakresie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, u którego został złożony zapis.

***

Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny akcji Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r., wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą informacją, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany w dniu 14 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej Spółki (www.wp.pl).

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii, ani w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych Spółki.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego komunikatu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w załączonym komunikacie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” w znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment professionals”) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and MarketsAct 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są „Wskazanymi Osobami” (ang. „RelevantPersons”). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo „Wskazaną Osobą”, należy go niezwłocznie zwrócić do Spółki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy komunikat lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.

 

Kontakt dla mediów:

Point of View Business Communications Consultancy

Marta Marczak, , tel. 695 602 099

Urszula Kułak, uk, tel. 693 521 533

Grupa Wirtualna Polska

Katarzyna Halicka, , tel. 502 707 138

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513