Komunikaty prasowe

14.04
2015

Komunikat dotyczący publikacji prospektu emisyjnego Wirtualnej Polski Holding S.A.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

 

Wirtualna Polska Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny

i rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji

Wirtualna Polska Holding S.A.:

  • wiodąca platforma medialna online w Polsce, z której średnio każdego miesiąca korzysta ponad 15,6 mln Polaków (źródło: Megapanel Gemius/PBI grudzień 2014),
  • jeden z największych podmiotów na rynku reklamy internetowej w Polsce –najszybciej rosnącego segmentu rynku reklamy w naszym kraju (źródło: Starlink),
  • aktywnie działający w obszarze szybko rozwijającego się rynku e-commerce w Polsce,
  • posiadający jeden z najbardziej doświadczonych zespołów w konsolidacji polskiego Internetu,

publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji („Oferta”).

  • Oferta obejmie zarówno emisję nowych akcji, z której Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”, a łącznie ze spółkami zależnymi, „Grupa”) zamierza pozyskać od 80 do 100 milionów zł, jak i sprzedaż części istniejących akcji, stanowiących do 23,5% kapitału zakładowego Spółki, przez spółkę European Media Holding S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz Sprzedający”), kontrolowaną przez fundusz Innova Capital i będącą większościowym akcjonariuszem Spółki.
  • Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów indywidualnych. Ponadto, mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne skierowane do inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski.
  • Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w dniach 15 - 22 kwietnia br. w wybranych domach i biurach maklerskich na terenie kraju, po cenie maksymalnej, która wynosi 37 zł. Ostateczna cena i liczba akcji oferowanych w ramach Oferty zostanie opublikowana nie później niż 24 kwietnia br.

Planowane wykorzystanie wpływów z Oferty

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą od 80 do 100 mln zł. Zarząd zamierza przeznaczyć od 50 do 80 mln zł z ww. kwoty na finansowanie akwizycji, które umożliwią Grupie realizację strategii wzmocnienia wzrostu organicznego.

Po połączeniu Grupy o2 z Wirtualną Polską kontynuowaliśmy budowę wartości naszej grupy poprzez starannie dobrane akwizycje. Na przejęcie takich podmiotów jak Grupa Money, Domodi, Homebook czy Sportowe Fakty przeznaczyliśmy łącznie ponad 70 mln zł. Konsekwentnie inwestujemy w spółki komplementarne w stosunku do prowadzonej przez nas działalności. Celem Grupy WP jest osiągnięcie pozycji partnera pierwszego wyboru, naturalnego i głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce. Akwizycje pomagają nam ten strategiczny cel osiągnąć – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Spółki.

Debiut giełdowy umożliwi Wirtualnej Polsce pozyskanie dodatkowych środków na dalszy rozwój  i aktywne uczestnictwo w konsolidacji rynku internetowego w Polsce. Po debiucie pozostaniemy największym akcjonariuszem Spółki i będziemy dalej wspierać jej rozwój. – mówi Krzysztof Krawczyk, Partner Zarządzający funduszu Innova Capital.

Od 20 do 30 mln zł ze środków pozyskanych z emisji nowych akcji Spółka zamierza przeznaczyć na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu bankowego udzielonego przez mBank i ING Bank Śląski. Dzięki temu wskaźnik zadłużenia całkowitego netto Grupy do EBITDA (Levarage Ratio) (obliczony bez uwzględnienia wpływów z emisji nowych akcji, które Spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie akwizycji) spadnie do poziomu poniżej 2,0:1.

Przychody Grupy z tytułu transakcji innych niż barterowe wzrosły o 7,0 mln zł, tj. o 23,8%, do poziomu 36,6 mln zł w styczniu oraz lutym 2015 r. z poziomu 29,6 mln zł w analogicznych miesiącach 2014 r. Dodatkowo Grupa obserwowała dalszą poprawę rentowności, wynikającą ze wzrostu przychodów przy stabilnym poziomie kosztów – mówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, Członek Zarządu ds. Finansowych Spółki. Cechą naszego modelu biznesowego jest generowanie stabilnych przepływów pieniężnych, które osiągamy dzięki wysokiej rentowności. – dodaje.

Oferta

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą od 80 do 100 mln zł. Spółka zaoferuje nie więcej niż 8.968.694 nowo emitowanych akcji serii E Spółki. Ostateczna liczba nowych akcji oferowanych w Ofercie zostanie ustalona w dniu 23 kwietnia 2015 r. w liczbie umożliwiającej Spółce pozyskanie wpływów netto z emisji nowych akcji na wskazanym powyżej poziomie. Dla przykładu: przy założeniu, że cena ostateczna akcji oferowanych w Ofercie, która zostanie ustalona w dniu 23 kwietnia 2015 r. będzie równa maksymalnej cenie emisyjnej nowych akcji ustalonej na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych w wysokości 37,00 zł za jedną nową akcję, Spółka, po uwzględnieniu przewidywanych kosztów Oferty będzie musiała wyemitować około 2.9 mln nowych akcji w celu pozyskania 100 mln zł wpływów netto z Oferty.

Akcjonariusz Sprzedający zaoferuje nie więcej niż 5.852.634 istniejących akcji, stanowiących do 23,5% kapitału zakładowego Spółki,

Łącznie, w ramach Oferty Spółka i Akcjonariusz Sprzedający oferują nie więcej niż 14.821.328 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni obejmą łącznie nie więcej niż 15% ostatecznej liczby akcji oferowanych w Ofercie (przy czym będą to wyłącznie nowe akcje).

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12.523.329 istniejących akcji Spółki w tym 5.852.634 istniejących akcji objętych ofertą publiczną, jak również nie więcej niż 8.968.694 nowych akcji objętych publiczną subskrypcją oraz nie więcej niż 8.968.694 praw do nowych akcji.

Inwestorzy indywidualni będą składać zapisy wyłącznie na nowe akcje. Poszczególni inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy wyłącznie na nowe akcje, wyłącznie na akcje sprzedawane lub zarówno na nowe akcje jak i na akcje sprzedawane, na zasadach określonych w zaproszeniu do złożenia zapisu na akcje.

Akcje są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie określonym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Polski.

Cena maksymalna i cena sprzedaży

Maksymalna cena emisyjna nowych akcji na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych wynosi 37,00 zł za jedną nową akcję.

Ostateczna cena emisyjna nowych akcji i ostateczna cena sprzedaży akcji sprzedawanych zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w dniu 23 kwietnia br. Ostateczna cena akcji w Ofercie będzie taka sama dla nowych akcji i akcji sprzedawanych oraz inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych.

Zapisy i przydział akcji

Zgodnie harmonogramem Oferty zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 15 do 22 kwietnia br. w wybranych placówkach („POK”) Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Domu Maklerskigo Pekao, Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, Domu Maklerskiego mBanku S.A., Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. („Członkowie Konsorcjum Detalicznego”). Szczegółowa lista POK-ów Członków Konsorcjum Detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy, dostępna jest na stronie internetowej Spółki (inwestor.wp.pl).

Do złożenia zapisu przez inwestorów indywidualnych konieczne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych u Członków Konsorcjum Detalicznego. Osoby zamierzające złożyć zapis, nieposiadające takiego rachunku powinny otworzyć go najpóźniej przed złożeniem zapisu.

Zapisy muszą być składane na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Członków Konsorcjum Detalicznego, faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Członek Konsorcjum Detalicznego przewiduje taki sposób składania zapisów.

Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym nie może on obejmować mniej niż 10 i więcej niż 2.223.199 nowych akcji.

Okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych planowany jest w dniach 15-22 kwietnia br. Pomiędzy 24-28 kwietnia br. planowane jest przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych.

Konsorcjum

Globalnymi Koordynatorami oraz Zarządzającymi Księgą Popytu są: Pekao Investment Banking S.A. oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie. Rolę Oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Współprowadzącym Księgę Popytu jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie. Współmenedżerem Oferty jest Dom Maklerski mBanku S.A.

Przewidywany harmonogram Oferty

14 kwietnia 2015 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

 

15-22 kwietnia 2015 r.

okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych

 

23 kwietnia 2015 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

 

ustalenie ostatecznej ceny i liczby akcji oferowanych w ramach oferty, w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

 

nie później niż 24 kwietnia 2015 r.

opublikowanie ostatecznej ceny i liczby akcji oferowanych w ramach oferty, w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

 

24-28 kwietnia 2015 r.

przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych

 

30 kwietnia 2015 r.

przydział akcji oferowanych

 

ok. 8 maja 2015 r.

zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW

 

 

***

Kluczowe informacje o Grupie WP

Grupa jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej – money.pl oraz biztok.pl, portale dotyczące nowych technologii – np. dobreprogramy.pl, portale o tematyce sportowej – np. sportowefakty.pl, oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. pudelek.pl.

Misją Grupy jest bycie partnerem pierwszego wyboru Polaków, dostarczającym opiniotwórcze informacje, rozrywkę i usługi oraz inspirację w codziennych decyzjach. Plan strategiczny Grupy, służący realizacji powyższej misji, zakłada dążenie do osiągnięcia pozycji naturalnego i głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce dzięki dostarczaniu użytkownikom Internetu atrakcyjnych treści, a także użytecznych usług dopasowanych do ich potrzeb i profilu.

Zgodnie z danymi Megapanel PBI/Gemius według stanu na grudzień 2014 roku Grupa była liderem wśród portali internetowych w liczbie odsłon (4,1 miliarda odsłon krajowych ogółem), średnim czasie spędzanym na portalu w przeliczeniu na użytkownika (6 godzin i 16 minut miesięcznie), a także pod względem liczby realnych użytkowników (15,6 mln realnych użytkowników) wśród portali internetowych w Polsce. Ponadto portale Grupy WP zajmują pierwsze miejsce w Polsce wśród portali internetowych pod względem zasięgu, który wynosi 72,7% według danych Megapanel PBI/Gemius z grudnia 2014 r. Dodatkowo, również zgodnie z danymi Megapanel PBI/Gemius z grudnia 2014 r., Grupa WP zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby realnych użytkowników i zasięgu w kategoriach tematycznych „Biznes, finanse i prawo”, „Komunikacja”, „Nowe technologie” oraz „Styl życia”.

Dzięki dużej popularności serwisów i usług Grupa ma możliwość dotarcia z przekazem reklamowym do szerokiego grona użytkowników. Grupa prowadzi działalność na polskim rynku reklamy online oferując swoim klientom szeroką gamę produktów reklamowych – nowoczesne reklamy display, w tym reklamy wideo online, reklamy wysyłane pocztą elektroniczną, reklamy na urządzenia mobilne oraz reklamy oparte na modelu efektywnościowym (tj. rozliczane za przejścia do strony, wypełnienie formularza, rejestracje, zakup towarów lub usług) (lead generation).

Ponadto Grupa prowadzi działalność reklamową, oferując generowanie leadów (leadgeneration) dla sklepów internetowych głównie w ramach portali będących agregatorami ofert sklepów internetowych – domodi.pl w zakresie mody, homebook.pl w kategorii dom i wystrój wnętrz, money.pl w zakresie usług finansowych, oraz za pośrednictwem sekcji zakupowej Wirtualnej Polski. Działalność Grupy w zakresie generowania leadów na rynku e-commerce pozwala Grupie wykorzystać szybki wzrost handlu elektronicznego w Polsce. Ponadto nabyta przez Grupę w grudniu 2014 r. grupa kapitałowa spółki Money.pl sp. z o.o. posiada rozwinięte serwisy i narzędzia pozwalające na zakup i sprzedaż produktów i usług finansowych w sieci, a także na oszczędzanie środków czy zarządzanie prywatnym budżetem.

Grupa oferuje swoim użytkownikom możliwość korzystania z bezpłatnej poczty elektronicznej. Posiada największą w Polsce bazę użytkowników poczty elektronicznej, która zgodnie z badaniem Megapanel PBI/Gemius według stanu na grudzień 2014 r. wynosiła 8,0 mln realnych użytkowników (przy czym dane Megapanel PBI/Gemius dotyczą wyłącznie korzystania za pośrednictwem strony internetowej; zgodnie z danymi wewnętrznymi Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa posiadała 11,1 mln aktywnych kont poczty elektronicznej w tym 7,4 mln aktywnych kont poczty elektronicznej WP i 3,7 mln aktywnych kont poczty elektronicznej o2), Google posiadało 5,4 mln realnych użytkowników, a Grupa Onet-RASP 4,2 mln realnych użytkowników.W lutym 2015 r. liczba unikalnych użytkowników, odwiedzających portale należące do Grupy, wynosiła dziennie średnio 8,6 mln (źródło: gemiusTraffic, luty 2015).

Model biznesowy Grupy opiera się na generowaniu ruchu użytkowników dzięki atrakcyjnym usługom i treściom oferowanym przez portale Grupy. Dzięki swoim portalom, a także dzięki świadczeniu usługi poczty elektronicznej Grupa ma dostęp do szerokiego kręgu użytkowników, a co za tym idzie może udostępniać im reklamy, które są głównym źródłem przychodów Grupy. Wśród klientów Grupy nabywających powierzchnię reklamową online można wyróżnić domy mediowe, które zajmują się organizacją i planowaniem kampanii reklamowych oraz ich zakupem dla klientów końcowych (których produkty lub marka są reklamowane przez Grupę), strategicznych klientów końcowych, którzy dokonują zakupu reklam we własnym imieniu, agencje marketingu efektywnościowego, klientów regionalnych (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz sklepy internetowe.

Cechą modelu biznesowego Grupy jest generowanie stabilnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej osiąganych dzięki wysokiej rentowności prowadzonej działalności. Jednocześnie relatywnie stała baza kosztowa w połączeniu ze wzrostem przychodów pozwala na wykorzystanie efektu skali oraz dźwigni operacyjnej, dzięki czemu rosnące przychody przekładają się na rosnącą wartość przepływów pieniężnych generowanych przez Grupę. Niskie zapotrzebowanie zarówno na kapitał obrotowy, jak i na nakłady kapitałowe dodatkowo przyczyniają się do wysokiej wartości przepływów pieniężnych generowanych przez Grupę.

W 2014 roku przychody Grupy ze sprzedaży pro forma (bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży barterowej) wyniosły 216,4 mln zł, z czego 201,8 mln zł, tj. 93,3%, pochodziło ze sprzedaży produktów reklamowych.

W 2014 roku skorygowana EBITDA Grupy pro forma wyniosła 84,1 mln zł, natomiast skorygowany zysk przed opodatkowaniem Grupy pro forma wyniósł 38,4 mln zł. Za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. skorygowana marża EBITDA Grupy pro forma (obliczona jako skorygowana EBITDA Grupy pro forma podzielona przez przychody Grupy ze sprzedaży proforma z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży barterowej) wyniosła 38,8%.***

 

Kontakt dla mediów:

Point of View Business Communications Consultancy

Marta Marczak, , tel. 695 602 099

Urszula Kułak, uk, tel. 693 521 533

***

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 10 kwietnia 2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.wp.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513