Informacje finansowe

Informacje finansowe

Cechą modelu biznesowego Grupy jest generowanie stabilnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, osiąganych dzięki wysokiej rentowności prowadzonej działalności. Jednocześnie relatywnie stała baza kosztowa w połączeniu ze wzrostem przychodów pozwala na wykorzystanie efektu skali oraz dźwigni operacyjnej, dzięki czemu rosnące przychody przekładają się na rosnącą wartość przepływów pieniężnych generowanych przez Grupę. Niskie zapotrzebowanie zarówno na kapitał obrotowy, jak i na nakłady kapitałowe dodatkowo przyczyniają się do wysokiej wartości przepływów pieniężnych generowanych przez Grupę.

Dane roczne (tys. PLN)

2013

2014

 

2014
pro forma*

 

2015 2015
pro forma**
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 36 252 172 944 216 449 285 998 329 617
EBITDA 4 841 44 629 51 014 94 393 99 356
Skorygowana EBITDA 9 994 77 590 84 088 107 825 114 550
Marża skorygowanej EBITDA (%) 28% 45% 39% 38% 35%
Zysk przed opodatkowaniem 1 871 6 655 -283 15 400 12 263
Skorygowany zysk przed opodatkowaniem 6 970 45 270 38 445 63 485 62 110
Zysk netto 1 648 4 149 - 2 031 5 686 2 931

 

Dane kwartalne  (tys. PLN)

1Q2015

pro forma**

 2Q2015

pro forma**

 

3Q2015

pro forma**

 

4Q2015

pro forma**

1Q2016

raport

Przychody gotówkowe ze sprzedaży 70 672 80 755 82 897 95 293 79 860
EBITDA 19 768 24 494 24 349 30 757 24 396
Skorygowana EBITDA 23 532 28 494 28 078 34 459 25 857
Marża skorygowanej EBITDA (%) 33% 35% 34% 36% 32%
Zysk przed opodatkowaniem -556 11 747 155 929 10 560

Skorygowany zysk przed opodatkowaniem

9 786 15 711 15 430 21 196 12 021
Zysk netto -881 8 494 -2 799 -1 871 8 185

 

(*) Informacja finansowa pro forma za 2014 rok zawiera: 
1. Wyniki Grupy Kapitałowej zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem za 2014 rok; 
2. Wyniki WP Shopping sp. z o.o.(dawna Wirtualna Polska SA) za okres od 1 stycznia do 13 lutego 2014 roku; 
3. Wyniki Domodi sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 12 września 2014 roku; 
4. Wyniki Grupy Money za okres od 1 stycznia do 1 grudnia 2014 roku; 
5. Korekty amortyzacji, kosztów finansowych i podatku.

Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma przedstawiają w sposób hipotetyczny wyniki finansowe Grupy, tak jak gdyby transakcje nabycia spółek Wirtualna Polska SA, udziałów w Domodi Sp. z o.o. oraz Grupy Money.pl miały miejsce na początek prezentowanego okresu tj. w dniu 1 stycznia 2014 roku. Przedstawione niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na swój charakter prezentują hipotetyczną sytuację, dlatego też nie przedstawiają rzeczywistych wyników i sytuacji finansowej Grupy za przedstawiony okres.

(**) Informacja finansowa pro forma za 2015 rok zawiera:
1. Wyniki Grupy Kapitałowej zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem za 2015 rok;
2. Wyniki Enovatis SA za 2015 rok (dane przed badaniem);
3. Wyniki NextWeb Media sp. z o.o. oraz Blomedia Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 3 czerwca 2015 roku (niebadane);

4. Wyniki Finansowysupermarket.pl Sp. z o.o. oraz Web Broker Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 16 września 2015 roku (niebadane);
5. Wyniki Allani Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 6 października 2015 roku (niebadane);
6. Korekty amortyzacji, kosztów finansowych i podatku. 

Informacja finansowa pro forma za 2015 rok została przygotowana w celu ułatwienia analizy dynamiki Grupy w bieżącym i w kolejnych okresach. Niebadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma za 2015 rokprzedstawiają w sposób hipotetyczny wyniki finansowe Grupy, tak jak gdyby transakcje nabycia spółek Enovatis SA, NextWeb Media Sp. z o.o., Blomedia Sp. z o.o., Finansowysupermarket.pl Sp. z o.o., Web Broker Sp. z o.o., oraz Allani Sp. z o.o. miały miejsce na początek prezentowanego okresu tj. w dniu 1 stycznia 2015 roku. Zaprezentowane tam dane jednostkowe spółek przejętych w 2015 roku na dzień sporządzenia raportu nie zostały przebadane przez biegłego rewidenta. Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na swój charakter prezentują hipotetyczną sytuację, dlatego też nie przedstawiają rzeczywistych wyników i sytuacji finansowej Grupy za przedstawiony okres.

 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513