Biegły rewident

Biegły rewident

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku był PricewaterhouseCoopers spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-683 Warszawa, Aleja Armii Ludowej 14) („PWC”).

Ponadto, w 2018 roku PWC przeprowadziła śródroczny przegląd sprawozdań: jednostkowego i skonsolidowanego za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku.

PWC jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 144.

W dniu 25 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, uchwałą nr 2/03/2019 dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-683 Warszawa, Aleja Armii Ludowej 14) („PWC”) na biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019 – 2020.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej opracował i uchwalił:

- Politykę i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding („Grupa Kapitałowa”)  przyjęte Uchwałą przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A.

- Politykę Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding („Grupa Kapitałowa”) w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci przyjęte Uchwałą przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A.

Treść w/w dokumentów Spółka udostępnia poniżej.

 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513