Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa

Polityka Dywidendowa Spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

Zgodnie z deklaracją zawartą w Prospekcie Emisyjnym z dnia 10 kwietnia 2015r., Zarząd Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej również jako WPH S.A. lub Emitent)  w dniu  20 grudnia 2016r. uchwalił Politykę Dywidendową:

 

  1. Z zastrzeżeniem punktu 2, Zarząd Spółki Wirtualna Polska Holding SA będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 złoty na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy.
  2. Zarząd WPH S.A. rekomendując wypłatę dywidendy przez WPH S.A. każdorazowo będzie brał pod uwagę istotne czynniki, w tym w szczególności:
  1. bieżącą sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta,
  2. plany inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta,
  3. potencjalne cele akwizycyjne spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta,
  4. przewidywany poziom wolnych środków pieniężnych w WPH S.A. w roku obrotowym, w którym przypada płatność dywidendy.
  1. Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od podziału skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.
  2. Decyzja o wypłacie dywidendy przez WPH S.A. podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie.

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513