Akcjonariat

Podział kapitału

Podział głosów

Akcjonariusze Liczba akcji Procent kapitału Liczba głosów Procent głosów
Jacek Świderski poprzez podmioty zależne: 3 763 237 13,11 7 526 474 18,82
Orfe S.A. 3 195 237 11,13 6 390 474 15,98
Liceia Sp. z o.o. 568 000 1,98 1 136 000 2,84
Michał Brański poprzez podmioty zależne: 3 763 236 13,11 7 526 472 18,82
10X S.A. 3 195 236 11,13 6 390 472 15,98
Palaja Sp. z o.o. 568 000 1,98 1 136 000 2,84
Krzysztof Sierota poprzez podmioty zależne: 3 763 236 13,11 7 526 472 18,82
Albemuth Inwestycje S.A. 3 195 236 11,13 6 390 472 15,98
Silveira Sp. z o.o. 568 000 1,98 1 136 000 2,84
Łącznie Założyciele * 11 289 709 39,34 22 579 418 56,47
Pozostałe akcje w obrocie 17 408 915 60,66 17 408 915 43,53
Razem 28 698 624 100,00 39 988 333 100,00

* Założyciele w związku z zawartym w dniu 19 marca 2015 r. przez Założycieli oraz ich podmioty zależne (Orfe S.A., 10X S.A. i Albemuth Inwestycje S.A.)  porozumieniem akcjonariuszy stanowiącym porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wykonują prawa głosu łącznie

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513