Akcjonariat

Podział kapitału

Podział głosów

Akcjonariusze Liczba akcji Procent kapitału Liczba głosów Procent głosów
Jacek Świderski poprzez podmioty zależne: 3 777 164 13,10 7 540 401 18,79
w tym Orfe S.A. 3 763 237 13,05 7 526 472 18,76
Michał Brański poprzez podmioty zależne: 3 777 164 13,10 7 540 400 18,79
w tym 10X S.A. 3 763 236 13,05 7 526 472 18,76
Krzysztof Sierota poprzez podmioty zależne: 3 777 164 13,10 7 540 400 18,79
w tym Albemuth Inwestycje S.A. 3 763 236 13,05 7 526 472 18,76
Łącznie Założyciele * 11 331 492 39,30 22 621 201 56,38
Pozostałe akcje w obrocie 17 504 235 60,70 17 504 235 43,62
Razem 28 835 727 100,00 40 125 436 100,00

* Założyciele w związku z zawartym w dniu 19 marca 2015 r. przez Założycieli oraz ich podmioty zależne (Orfe S.A., 10X S.A. i Albemuth Inwestycje S.A.)  porozumieniem akcjonariuszy stanowiącym porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wykonują prawa głosu łącznie

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513